FinansWatch

Whistleblowerordninger – noget for alle banker?

EU vil gøre de kontroversielle whistleblower-ordninger obligatorisk for bankerne i alle medlemslande. Og også herhjemme gør Finanstilsynet nu klar til at gøre ordningerne lovpligtige. Michael Camphausen, advokat i LETT og projektforsker, ph.d. i bankjura ved KU, ser nærmere på den kommende regulering og på baggrunden herfor.

Opdatering 18. juni - Finanstilsynet har netop bekræftet, at CRD IV når at blive færdiggjort og behørigt offentliggjort inden 1. juli 2013 (også de forskellige sprogversioner heraf), således at direktivet, herunder reglerne om whistleblower-ordninger, kan træde i kraft allerede 1. januar 2014 (og altså ikke først 1. juli 2014 som alternativet). Det danske implementeringslovforslag i så henseende forventes nu fremsat i november måned med forudgående høringsfase.

Da den finansielle krise var på sit højeste kom der markant fokus på bankernes whistleblower-ordninger – eller rettere mangel på samme – som et nyttigt redskab, der kunne have afsløret den usunde praksis i mange banker og på denne vis kunne have begrænset eller måske ligefrem hindret flere af de mange bankkrak herhjemme. Det var i hvert faldt antagelsen hos Finansforbundet, som gjorde det til sin mærkesag at give bankernes medarbejdere en mulighed for at blæse i fløjten og således anonymt rapportere om ulovligheder eller anden form for skadelig adfærd i bankerne tidsnok for bankernes selv eller myndighederne til at tage hånd herom, inden banken havner i alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Men siden da er spørgsmålet fløjet under den finansielle kriseradar, og det massive fokus har i stedet været på andre af de regulatoriske redskaber, som efterhånden fylder tilsynets værktøjskasse ganske godt op. Der er imidlertid tale om stilhed før stormen – eller rettere stilhed før fløjteblæsningen - for inden længe bliver det et egentligt lovkrav, at alle banker skal etablere obligatoriske whistleblower-ordninger.

Indtil videre er det faktisk kun en lille håndfuld banker herhjemme, som allerede har indført en sådan whistleblower-ordning frivilligt. Og snart får de øvrige pengeinstitutter altså travlt med at komme på plads hermed. Det gælder for alle banker, sparekasser og andelskasser. Og det kommer tilsyneladende også til at gælde for alle de andre finansielle virksomheder.

Både i virksomhedsregi…

Kravet kommer fra EU i medfør af den nye direktivregulering (CRD IV, MiFID II mv.) og vil efter sigende blive implementeret herhjemme ved en ændring i lov om finansiel virksomhed i efteråret. Finanstilsynet skulle således så småt være gået i gang med at overveje de fornødne lovmæssige formuleringer, og selve lovforslaget vil formentlig blive fremsat i oktober måned til vedtagelse sidst på året, således at lovkravet vil være gældende for bankerne m.fl. allerede næste år (som det er nu, følger det kun af anbefalingerne for god selskabsledelse, at bestyrelserne i de børsnoterede banker bør beslutte, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning).

Faktisk bliver der fremover tale om to forskellige former for lovmæssige whistleblower-ordninger, som alle banker m.fl. skal være klar til at forholde sig til og håndtere. For det første skal bankerne indføre egne ordninger og procedurer, således at medarbejderne under fuld anonymitet og beskyttelse kan indberette lovovertrædelser internt via en særlig kanal, dvs. en slags compliance-hotline, som stilles til rådighed for medarbejderne (selve postkassefunktionen kan banken dog outsource til en ekstern operatør, fx en revisions- eller advokatvirksomhed).

Etableringen af en sådan whistleblower-ordning skal ikke blot leve op til den kommende finansielle regulering på området men også den separate, detaljerede persondatalovgivning, som bl.a. foreskriver anmeldelse af den konkrete ordning til Datatilsynet. En whistleblower-ordning indebærer således håndtering af personfølsomme oplysninger, herunder om strafbare forhold, og derfor skal Datatilsynet godkende ordningen.

Og i tilsynsregi…

For det andet indføres der også en ordning i Finanstilsynets regi, som skal tilskynde bankernes medarbejdere m.fl. til at indberette aktuelle eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning til tilsynet. Den særskilte tilsynsordning vil virke uafhængigt af bankernes interne ordninger.

Der vil for denne overordnede whistleblower-ordning blive fastsat særlige procedurer for Finanstilsynets modtagelse af sådanne indberetninger og for opfølgningen heraf. Det følger herudover af EU-reguleringen, at ordningen og tilsynet skal sikre en passende beskyttelse, herunder fuld anonymitet, af de medarbejdere, som afslører overtrædelser i bankerne m.fl. Ordningen skal samtidig sikre en effektiv og pålidelig beskyttelse af personoplysninger, hvad angår både den person, som indberetter en overtrædelse, og den person, som anmodes at være ansvarlig for overtrædelsen. Endvidere vil der blive fastlagt klare regler, som forbyder bankerne m.fl. undervejs i processen at kræve identifikation af den person, som har indberettet en overtrædelse.

Så alt i alt bliver der fremover to forskellige fløjter, som de bankansatte m.fl. kan blæse i og derved bryde den ellers hellige tavshedspligt. Og det gælder således allerede nu for pengeinstitutterne og de øvrige finansielle virksomheder at begynde at planlægge ordningerne ind i organisationen og forberede selve etableringen af disse. De lovpligtige whistleblower-ordninger er nemlig kommet for at blive - og det uanset om bankerne m.fl. vil det eller ej.

 

Af Michael Camphausen, advokat og projektforsker, PhD ved KU

 

 

Læs også:

Adgang til finansiering – skal staten involveres? 

Retten til en (gratis) indlånskonto – skal staten regulere? 

Bankers salg af kapitalbeviser – helt ny tilsynspraksis? 

Erhvervsobligationer – det nye sort? 

Nye banker – kan Finanstilsynet nægte? 

Det systemiske risikoråd - comply eller explain?

Bankvirksomhed – lovlig eller ulovlig långivning?

Bankpakker og aktstykker – skik eller uskik?

 

Følg Camphausen's Column her

Mere fra FinansWatch

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs