FinansWatch

Sund virksomhedskultur i banker – kan det reguleres?

KLUMME: Bankerne skal nu udarbejde en politik for sund virksomhedskultur, som Finanstilsynet skal føre tilsyn med. Michael Camphausen, partner i Camphausen|Co Advokatfirma og ph.d. i finansiel regulering, gennemgår den nye lovgivning på området.

Michael Camphausen | Foto: Scanpix

Den finansielle regulering indeholder efterhånden en lang række krav og forventninger til bankernes virksomhedsledelse og virksomhedsstyring (governance), der som bekendt blev indført i lovgivningen og medtaget i tilsynspraksis i forlængelse af den finansielle krise.

I lyset af den seneste tillidskrise (banksagerne om hvidvask, udbytteskat mv.) er det helt store spørgsmål nu, både politisk og regulatorisk, om den finansielle regulering også skal forsøge at opstille krav og forventninger til selve bankernes virksomhedskultur.

Kan man med andre ord overhovedet regulere og føre tilsyn med en virksomheds kultur, etik, værdier mv. – kan man i grunden regulere og føre tilsyn med sund fornuft?

Svaret fra den finansielle forligskreds, lovgiver og tilsynet er, at man i det mindste kan forsøge at opstille regulatoriske rammer herfor – og derfor vedtog man i en af tillidskrisens nylige politiske hvidvaskpakker, at alle banker skal være lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en politik om sund virksomhedskultur, og at Finanstilsynet skal føre tilsyn hermed.

Denne politiske enighed er nu omsat til egentlig finansiel tilsynsregulering ved en nylig ændring af bankernes grundlov (lov om finansiel virksomhed), som træder i kraft allerede i næste uge, nemlig den 1. juli. Det er faktisk allerførste gang, at ordet kultur medtages i denne finansielle grundlov.

Finansiel governance i en regulatorisk kontekst handler således ikke længere blot om daglig ledelse og styring af banken i gængs forstand, men nu også mere bredt om forretningskultur, forretningsetik og forretningsadfærd i hele banken i forhold til både forretningsmodel, kunder og samfund.

Politik om sund virksomhedskultur

Nærmere bestemt foreskriver den finansielle lovgivning nu, at en bank - uanset størrelse, art og kompleksitet - skal have en ”skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur”.

Ifølge lovbemærkningerne skal politikken være med til sikre en sund virksomhedskultur i banken, der bl.a. forebygger hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, og politikken bør udformes i overensstemmelse med bankens værdier.

Det må antages, at sund virksomhedskultur i en bank ikke alene vedrører hvidvaskforebyggelse og anden økonomisk kriminalitet, men fx også compliance og risikostyring i almindelighed.

Således skal politikken afspejle en passende balance mellem bankens mål for indtjeningens størrelse og hensynet til bankens overholdelse af reguleringen, herunder især overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Politikken skal i denne forbindelse fremme høje etiske og faglige standarder under hensyntagen til bankens specifikke behov og karakteristika, og politikken skal samtidig fastlægge, hvorledes implementeringen af disse standarder opnås.

Det følger videre af lovbemærkningerne, at politikken skal tilsigte i videst muligt omfang at reducere de risici, som banken er eksponeret for i forhold til bl.a. at medvirke til eller blive misbrugt til hvidvask og anden økonomisk kriminalitet (skatteunddragelse, udbyttesvindel mv.).

Politikken vil således skulle reducere risici, der for banken indebærer operationelle og omdømmemæssige risici, som kan have en betydelig negativ indvirkning på bankens rentabilitet og bæredygtighed gennem påbud, påtaler, bøder, omkostninger og andre sanktioner samt tab af forbrugertillid – alt sammen konsekvenser, der i sidste ende kan have betydning for bankens fortsatte drift.

Politikken skal således fastlægge de overordnede rammer for bankens virksomhedskultur for alle niveauer i organisationen. Herudover skal politikken fremme et miljø med åben kommunikation og stimulere en konstruktiv kritisk holdning blandt bankens medarbejdere, hvor kendskab til eller mistanke om lovovertrædelser kan kommunikeres til ledelsen uden repressalier.

Politikken skal dermed fremme et miljø med et åbent og konstruktivt engagement i hele organisationen. Politikken skal ligeledes udtrykke bankens forventninger til medarbejdernes adfærd og aktive medvirken til bl.a. forebyggelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Hvis banken således ikke fastlægger en sådan skriftlig politik, der sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur som ovenfor beskrevet, kan banken straffes med bøde.

Bestyrelsens rolle og ansvar

Det er bestyrelsen, som skal fastlægge bankens politik for sund virksomhedskultur, og som dermed også er ansvarlig for, at politikken løbende vurderes og opdateres.

Bestyrelsens formand skal desuden i sin beretning på bankens årlige generalforsamling redegøre for politikkens gennemførelse og efterlevelse.

Dette indebærer i sig selv, at bestyrelsen skal have tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne fastlægge rammerne for bankens politik på området, således at bestyrelsen netop kan overvåge og føre overordnet kontrol med, at politikken gennemføres og efterleves i praksis.

Bestyrelsen skal sikre, at politikken fastlægges i overensstemmelse med bankens individuelle forretningsmodel og overordnede rammer for bl.a. etik, faglige standarder og karakteristika.

Ifølge lovbemærkningerne bør bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen og den løbende opdatering af politikken inddrage alle relevante forretningsenheder i banken, fx kontrolfunktioner, personaleadministration, juridisk afdeling, strategisk planlægning.

Bestyrelsens procedurer for fastlæggelse og løbende opdatering af politikken bør være klare, veldokumenterede og transparente, og bestyrelsen bør have passende dokumentation herfor, fx i form af referater af relevante møder og relevante rapporter.

Bestyrelsesformandens redegørelse for politikken på generalforsamlingen skal indgå i beretningen hvert år, også selv om der ikke er sket ændringer i bankens politik, og det bør fremgå af referatet for generalforsamlingen, at en sådan redegørelse er afgivet.

Formandens redegørelse bør være baseret på bl.a. direktørens løbende rapportering til bestyrelsen om den praktiske gennemførelse og efterlevelse i banken af politikken og eventuel anden relevant dokumentation, fx rapporter fra eksterne konsulenter.

Direktørens rolle og ansvar

Det er således den administrerende direktørs opgave og ansvar at sikre, at bankens politik for sund virksomhedskultur gennemføres og efterleves i praksis i banken.

Dette indebærer, at direktøren skal sikre politikkens forankring og gennemslagskraft i hele organisationen. Derfor skal direktøren foranledige, at der fastlægges procedurer for politikkens konkrete gennemførelse og efterlevelse.

Dette kan direktøren ifølge lovbemærkningerne gøre ved fx at indføre et adfærdskodeks og ved at foranledige afholdelse af kurser og seminarer herom for bankens medarbejdere, både ved gennemførelse af politikken, løbende og mindst en gang årligt og ved større indholdsmæssige ændringer i politikken.

Direktøren skal i denne forbindelse sikre, at bankens nye medarbejdere bliver gjort bekendt med bankens politik, fx ved udlevering af politikken til medarbejderne og ved tilbud om e-learningskursus eller lignende tiltag.

Direktøren skal samtidig føre løbende kontrol med, at politikken til enhver tid efterleves af bankens medarbejdere, og direktøren bør løbende og mindst én gang årligt rapportere til bestyrelsen herom.

Også direktørens procedurer for gennemførelse og efterlevelse af politikken bør være klare, veldokumenterede og transparente, og direktøren bør således også have passende dokumentation i så henseende.

Hvis banken ikke efterlever politikken, og hvis direktøren ikke har taget de nødvendige skridt for at sikre politikkens forankring i organisationen og hos medarbejderne, kan direktøren efter omstændighederne afsættes.

Finanstilsynet kan nemlig påbyde banken at afsætte direktøren, hvis direktøren ikke opfylder sine ovennævnte forpligtelser på betryggende måde.

Det følger således af lovbemærkningerne, at tilsynet kan påbyde direktørens afsættelse, hvis direktøren ikke på betryggende vis sikrer, at politikken gennemføres og efterleves i banken, hvis direktøren ikke har taget skridt hertil eller ikke har fulgt op herpå, eller hvis direktøren ikke har iværksat implementerende foranstaltninger med henblik på at sikre efterlevelse af politikken på alle niveauer i banken.

Det svarer mere eller mindre til, at tilsynet erklærer den pågældende som værende ikke fit and proper til at fortsætte som direktør i banken.

Udfyldende regelsæt

Der skal af Finanstilsynet udstedes en udfyldende bekendtgørelse med nærmere krav og forventninger til politikkens indhold, udformning, opdatering, efterlevelse og kontrol. Bekendtgørelsen når desværre ikke at være klar til næste uge, hvor lovændringen som nævnt allerede træder i kraft.

Så indtil videre må bankerne nøjes med at finde inspiration til politikken i lovbemærkningerne og i EBA’s nye governance guidelines vedrørende intern ledelse, herunder disse guidelines afsnit om risikokultur, forretningsadfærd, virksomhedsværdier og adfærdskodeks.

Og så må man alt andet lige gå ud fra, at tilsynet giver bankerne tilstrækkelig tid i praksis til at komme på plads med denne helt nye politik for sund virksomhedskultur.

Det bliver under alle omstændigheder interessant at følge, om det i realiteten giver mening udefra at regulere og føre tilsyn med en virksomheds kultur, etik og værdier, når det i grunden er noget, som naturligt skal komme indefra – man kan velsagtens tale om bankens indre DNA.

Vi sætter fokus på dette for både bankerne og tilsynet højaktuelle emne på den store BANK & TILSYN 1919-2019 jubilæumskonference, som afholdes den 3. oktober i Moltkes Palæ i København i anledning af 100-året for den første danske banklov og det første danske banktilsyn – konferencen præsenteres af Relevent og Camphausen|Co i samarbejde med FinansWatch, og man kan læse meget mere om program, talere mv. på konferencens hjemmeside.

Klummer: Camphausen’s Column

Twitter: www.twitter.com/m_camphausen

Email: mca@camphausen.dk

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs