FinansWatch

Regnskab: Rødt Max Bank-halvår langt fra nedskæringmål

Pressede Max Bank taber 76 millioner før skat i første halvår, og må samtidig sande, at man er flere års hårdt arbejde fra at lukke hullet mellem ind- og udlån. Finanstilsynet ser kritisk på bankens årsrapport for 2010.

Max Banks storstilede nedskaleringsplan har siden igangsættelsen 1. april skåret 2,5 pct. af bankens udlån. Det fremgår af bankens regnskab for første halvår, der også viser et underskud på 76 mio. kr. før skat.

Bankens nedskrivninger lander på 79,2 mio. kr. - næsten en fordobling i forhold til sidste år.

Bankens solvens er på 13,8 pct. i forhold til solvensbehov på 11,3 pct.

Stort indlånsunderskud

"Max Bank havde ved udgangen af 1. halvår 2011 et indlånsunderskud på ca. 1,8 mia. kr., som fortrinsvis er finansieret gennem lån optaget på baggrund af statsgarantier. Når statsgarantierne udløber i 2013, kan det ikke påregnes, at det vil være muligt at tiltrække ny likviditet på lånemarkedet i det omfang, det er nødvendigt med den nuværende balancesammensætning. Siden 1. april 2011, hvor Plan 2013 blev iværksat, er udlånene nedbragt med netto 151 mio. kr. pr. 30. juni 2011, svarende til en reduktion på 2,5 pct. Reduktionen af balancen udvikler sig således i positiv retning," skriver Næstved-banken, der selv betegner forløbet af nedskæringsplanen som "positivt."

Hvis hullet mellem udlån og indlån skal lukkes, vil det i det nuværende tempo tage mere end to år. Banken må ud over likviditet også se en anseelig mængde kapital fortrække.

Kapitalmæssigt udfordret

"I takt med at bankens ansvarlige lånekapital forfalder, vil Max Bank på længere sigt blive kapitalmæssigt udfordret, såfremt banken ikke foretager sig nogen imødegående handling. Dette skyldes, at banken, i lighed med en række andre pengeinstitutter, under de nuværende markedsvilkår vanskeligt kan optage nye ansvarlige lån. I Plan 2013 er der fokus på tiltag, som banken selv kan foretage. Et væsentligt element i Plan 2013 er at nedbringe bankens balance ved at reducere sine udlån i takt med, at den ansvarlige lånekapital skal tilbagebetales," skriver banken.

“Banken realiserede i 1. halvår 2011 et resultat efter skat på -60,3 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet er negativt påvirket af en række større nedskrivninger, primært på erhvervslån, negative kursreguleringer, samt bankens tab og bidrag i forlængelse af Amagerbankens og Fjordbank Mors’ konkurser," skriver adm. direktør Henrik Lund i en meddelelse og betegner altså nedskæringsprocessen således:

"Omvendt forløber gennemførelsen af bankens Plan 2013 positivt. Planen indeholder tilpasninger i form af reduktion af udlån, forøgelse af indlån samt væsentlige driftsmæssige tiltag. I løbet af 2. kvartal 2011 er spændet mellem indlån og udlån indsnævret med 347 mio. kr., hvilket har muliggjort førtidsindfrielse af et obligationslån på 300 mio. kr., som var optaget på baggrund af den individuelle statsgaranti.”

Finanstilsynet mindre positiv

Mindre positivt er Finanstilsynets gennemgang af bankens årsregnskab for 2010, der afslører mangler:

"Finanstilsynet har gennemgået Max Banks årsrapport for 2010 og har i den forbindelse vurderet, at banken i koncernregnskabet for 2010 mangler enkelte konkrete oplysninger omkring virksomhedssammenslutningen med Skælskør Bank og kreditkvaliteten af bankens udlån. Ingen af de påpegede fejl og mangler øver indflydelse på opgørelsen af resultat, balance, egenkapital og solvens. Finanstilsynet påtænker at forelægge sagen for Fondsrådet, og banken vil derfor efter afgørelsen i Fondsrådet udsende den af Finanstilsynet pålagte supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2010."

Max Bank: Strategiplan på rette spor

Frank Aaen spår Max Bank-krak

Max Bank: Liste gør hverdagen vanskeligere

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs