En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Finansiel Stabilitet vil kræve erstatning af JAK Slagelse-ledelse

Ledelsen i den krakkede andelskasse risikerer at skulle betale erstatning til statens afviklingsselskab. Det er konsekvensen af en advokatredegørelse bestilt af Finansiel Stablitet (opdateret)

Henrik Bjerre Finansiel Stabilitet
Foto: STROYER TORBEN

Kreditstyringen og kreditsagsbehandlingen var så fuld af fejl i den krakkede andelskasse J.A.K. Slagelse, at den tidligere ledelse nu kan se frem til potentielt at skulle betale erstatning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansiel Stabilitet, der tidligere i år overtog andelskassen og altså nu har valgt at gøre et erstatningskrav gældende mod den gamle ledelse. Udmeldingen kommer efter en større advokatredegørelse fra Kromann Reumert.

"Finansiel Stabilitet har i dag modtaget redegørelse om visse forhold i J.A.K. Slagelse under kontrol fra advokaterne. På baggrund af advokaternes anbefaling har bestyrelsen besluttet at gøre et erstatningsansvar gældende mod den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse," skriver Finansiel Stabilitet.

I rapporten giver advokaterne Kim Rasmussen og Claus Juel Hansen en sønderlemmende kritik af den tidligere ledelse i J.A.K. Slagelse.

Uforsvarlige bevillinger af udlån

Som konklusion på redegørelsen skriver advokatfirmaet blandt andet, at "Andelskassens kreditstyring og kreditsagsbehandling har været behæftet med væsentlige mangler, som har resulteret i uforsvarlige bevillinger af udlån."

Finanstilsynet havde flere gange riven ude efter andelskassen i årene op til krakket, men ledelsen tog ikke de mange advarsler tilstrækkeligt til efterretning, lyder det i redegørelsen.

"De mange, gentagne og alvorlige påbud, påtaler og risikooplysninger fra Finanstilsynet samt forbehold og bemærkninger fra Andelskassens revisor, illustrerer også, at Andelskassens tidligere direktør og bestyrelse ikke havde tilstrækkelig fokus på en forsvarlig ledelse af Andelskassen. Vi vurderer, at Andelskassens tidligere ledelse ikke har ageret med den professionalisme og alvor, som Andelskassens udsatte kapitalsituation og det intensiverede tilsyn fra Finanstilsynet tilsagde."

I flere tilfælde har ledelsen, altså både den tidligere direktør Wolmer Sørensen og den tidligere bestyrelse, udlånt penge uden hensyntagen til andelskassens kreditpolitik.

Ansvarspådragende

Advokaterne mener, at den tidligere ledelses uforsvarlige ledelse af andelskassen er ansvarspådragende. Men der er mere end uforsvarlig ledelse at komme efter, mener advokaterne.

"Vi har i en række af de gennemgåede udlånsengagementer konstateret, at Andelskassens tidligere direktør og bestyrelse har foretaget bevillinger, uden at Andelskassens interne politikker, herunder kreditpolitikken, har været iagttaget. I en række af udlånsengagementerne har vi tillige vurderet, at der ved bevillingerne er handlet konkret uforsvarligt, og at Andelskassens tidligere ledelse, herunder væsentligst den tidligere direktør, herved har handlet ansvarspådragende. Ved gennemgang af yderligere udlånsengagementer kan der foreligge flere tilfælde af ansvarspådragende forhold for både Andelskassens direktør og bestyrelse," skriver advokaterne, der fortsætter:

"Vi anbefaler, at Andelskassen gør et erstatningsansvar gældende over for de personer i Andelskassens tidligere ledelse, der har medvirket til at bevilge de konkrete udlån eller foretaget øvrige ansvarspådragende handlinger, hvor vi har vurderet, at der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag," lyder anbefalingen fra Kromann Reumert.

Eksterne revisorer frikendes

Til gengæld er der slet ingen anmærkninger fra advokaterne til det arbejde, som de eksterne revisorer i Ernst & Young har foretaget i forhold til andelskassen.

"Det er vores vurdering, at Andelskassens revisor har udført revisionen af Andelskassen i overensstemmelse med lovgivningen," skriver advokaterne i deres redegørelse.

"Vi vurderer således, at det har udgjort en korrekt reaktion i anledning af de konstaterede risici og usikkerheden om Andelskassens mulighed for at fortsætte driften, at Andelskassens revisor har afgivet supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskaberne for 2012-2014, idet Andelskassens meget begrænsede solvensoverdækning og hertil knyttede usikkerhed om Andelskassens fortsatte drift af revisor blev anset for beskrevet på tilfredsstillende vis i årsregnskaberne, og da revisor var enig i, at årsregnskaberne aflægges under forudsætning af fortsat drift," lyder det videre i advokatredegørelsen.

En række væsentlige mangler

Til gengæld er det mere end svært at finde positive ord om andelskassens tidligere ledelse fra advokaterne.

De konstatere indledningsvis, at andelskassen i undersøgelsesperioden, der går fra 5. oktober 2012 til 5. oktober 2015, hvor Finanstilsynet trak stikket, var "svagt kapitaliseret og havde en meget begrænset solvensoverdækning."

"Vi vurderer, at Andelskassens kreditstyring, kreditsagsbehandling og bevillingsproces led af væsentlige mangler, som bevirkede, at Andelskassens udlånsportefølje var af meget ringe bonitet. Dette var også tilfældet for Andelskassens store engagementer, som Andelskassen var særligt eksponeret for. Tilsynsdiamantens grænseværdi for store engagementer var således overskredet i hele Undersøgelsesperioden og udgjorde en betydelig risiko for Andelskassen. Vi vurderer, at Andelskassen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på konsolidering af Andelskassens store engagementer, hvilket har vanskeliggjort Andelskassens styring af kreditrisici," skriver advokaterne, der bestemt ikke lægger fingrene imellem:

"På trods af langvarig og alvorlig kritik fra både Finanstilsynet og Andelskassens revisor er det vores vurdering, at Andelskassens ledelse ikke formåede at skabe grundlaget for mere langsigtede løsninger, herunder at håndtere en nedbringelse af Andelskassens store og svage eksponeringer."

Også ansvar i bestyrelsen

Advokaterne mener også, at andelskassens bestyrelse kun delvist har fastlagt de forretningsgange og politikker, der skal fortælle ledelsen hvordan andelskassen skulle drives. Det er ellers et helt ubetinget krav i lov om finansiel virksomhed.

Og selv der hvor der var forretningsgange og politikker, blev de ifølge advokaterne ikke fulgt:

"Det er vores vurdering, at Andelskassens retningslinjer i en række tilfælde ikke har været fulgt, herunder ved bevilling af større lån m.v. og i relation til sager omfattet af FIL § 78, dvs. bevilling af lån til nærtstående," skriver advokaterne, der fortsætter:

"Vores undersøgelse har således vist, at både Andelskassens tidligere direktør og bestyrelse i en række af de gennemgåede udlånsengagementer har foretaget bevillinger uden iagttagelse af Andelskassens kreditpolitik, herunder fordi der på bevillingstidspunktet ikke har foreligget tilstrækkelige oplysninger og dokumenter om privat- og erhvervskunder samt kautionister i overensstemmelse med Andelskassens kreditpolitik. Det er vores vurdering, at kreditpolitikken reelt ikke er blevet anvendt til at styre Andelskassens kreditrisici."

Ulovlig indløsning af andelskapital

Advokaterne skriver også, at de har fundet konkrete eksempler på, at andelskassen har indløst andelskapital i tiden mellem 1. april 2014 og 24. februar 2015. Det mener advokaterne er ulovligt, for på det tidspunkt var andelskassens andelskapital på under 25 mio. kr. Og i lov om finansiel virksomhed står højt og tydeligt, at "en andelskasse, hvis andelskapital er lavere end 25 mio. kr., kan ikke nedsætte andelskapitalen uden tilladelse fra tilsynet."

Og sådan en tilladelse har andelskassen åbenbart aldrig bedt om, endsige fået.

Advokaterne mener også, at andelskassen har overtrådt påbud fra Finanstilsynet ved i perioden marts til oktober sidste år at have udbetalt renter på konkrete lån, uden renterne var forfaldne.

Også andelskassens regnskaber får voldsom kritik. Årsregnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er ifølge advokaterne i orden, men det er delårsrapporterne og ledelsesberetningerne ikke, mener advokaterne.

Mangler i ledelsesredegørelser

"Vi vurderer således, at ledelsesberetningerne i års- og delårsrapporterne ikke har indeholdt en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningerne omhandler. Regnskabslæseren efterlades således med indtrykket af, at Andelskassen har langt større fokus på Andelskassens kritiske forhold end tilfældet reelt er. Dette gælder særligt behovet for (i) at nedbringe engagementer med nedskrivning, (ii) at undgå fremtidige nedskrivninger, (iii) at nedbringe Andelskassens store engagementer og (iv) at forbedre Andelskassens risikostyring," fremgår det af redegørelsen, der fortsætter:

"Vi vurderer også, at Andelskassens delårsregnskaber for første halvår 2013, 2014 og 2015 med stor sandsynlighed ikke har givet et retvisende billede af Andelskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat, idet Andelskassens ledelse i betydeligt omfang har undladt at foretage nedskrivninger på engagementer, hvor vi vurderer, at der må have foreligget OIV (Objektiv Indikation på Værdiforringelse, red.) og et nedskrivningsbehov."

Finanstilsynet har været ude med voldsom kritik af andelskassens håndtering af overholdelsen af reglerne mod hvidvask og medvirken til terrorfinansiering. Det førte faktisk til, at tilsynet afsatte den daværende direktør, Wolmer Sørensen.

At afsætte en direktør er meget usædvanligt. Men advokaterne fra Kromann Reumert er helt enige i, at andelskassen "har haft utilstrækkelige foranstaltninger og manglende fokus på hvidvaskområdet," skriver advokaterne, der fortsætter:

"Vi har ved vores gennemgang i vidt omfang været i stand til at efterprøve og bekræfte de overtrædelser af hvidvaskloven, som ligger til grund for Finanstilsynets politianmeldelse af Andelskassen vedrørende hvidvaskområdet herunder de manglende skriftlige interne regler (i hvert fald frem til 13. juli 2015) og den manglende efterlevelse af kravene til kundelegitimation."

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Nordea: Bagmandspolitiet har foretaget hvidvask-ransagning

Den nordiske storbank Nordea oplyser over for Fondsbørsen, at Anklagemyndigheden har indledt en undersøgelse af bankens overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Myndighederne vil undersøge, om der kan rejses en straffesag mod Nordea for at overtræde loven. (Opdateret)

Spar Nord forventer markant lavere udlånstab

Udlånsbogen i Spar Nord er i væsentlig bedring, og det er hovedklaringen på, at bankens bundlinje vokser pænt i årets andet kvartal. I sit halvårsregnskab oplyser banken desuden, at man reviderer sin udbyttepolitik og kapitalmålsætning. (Opdateret)

Sparekasse indkasserer stort tilsynspåbud for øget risiko

Dronninglund Sparekasse tager for mange chancer, mener Finanstilsynet, der derfor skælder ud. "Omfanget af påbud er stort, hvilket afspejler fortsatte betydelige mangler i sparekassens risikostyring," skriver Finanstilsynet efter en inspektion.

Forsiden lige nu

Hvidbjerg-direktør stolt af fredsommeligt regnskab

Direktøren for Hvidbjerg Bank er både glad og stolt over regnskabet for første halvår, der da også viser både vækst og bedre bundlinje. Det eneste, der går den forkerte vej, er kapitalprocenten, men det er helt bevidst, siger direktøren.

Nu vil Spar Nord gerne være SIFI-bank

I et interview med FinansWatch opfordrer topchef i Spar Nord, Lasse Nyby, myndighederne til at udpege Spar Nord som systemisk vigtig bank. Det sker i lyset af kommende kapitalkrav til banken. (Opdateret)

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Digital konsulent til udvikling af lærings- og kommunikationsløsninger - Nykredit
IT-Tekniker med DBA kompetencer til Sydbank
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Private Banker til Sydbank i Aarhus
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Totalkredit søger seniorprojektkonsulent til Digitale Partnerløsninger
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Skarp seniorjurist til Nykredit-koncernens koncernjuridiske afdeling
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Skjern Bank i Hellerup og Virum søger medarbejder til boligsupport
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Jurist til PenSam
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Specialist til Reconciliation-team i Capital Markets Operations i Nykredit
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat - Nykredit
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Totalkredit søger seniorprojektleder til Produkter
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Privatrådgivere til Merkur København
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383